لاگ ها یکی از مهمترین منابع برای بررسی ارور ها و مشکلات سرور ها و سیستم ها هستند و حل بسیاری از مشکلات بدون بررسی آنها امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که مسیر یا path لاگ ها بر روی سیستم را بدانیم.

از آنجایی که این مسیر ها بر حسب نوع سیستم عامل (خانواده سیستم عامل) و کنترل پنلی که بر روی سیستم یا سرور نصب می باشد متفاوت است ، در اینجا مهمترین مسیر لاگ یا log Path در دایرکت ادمین را معرفی کرده ایم :

Default DirectAdmin log files

# /var/log/directadmin/error.log
# /var/log/directadmin/errortaskq.log
# /var/log/directadmin/system.log
# /var/log/directadmin/security.log

Default webserver log files (Apache)

# /var/log/httpd/error_log
# /var/log/httpd/access_log
# /var/log/httpd/suexec_log
# /var/log/httpd/fpexec_log
# /var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
# /var/log/httpd/domains/domain.com.log
# /var/log/messages (generic errors)

FTP :
Proftpd :

#/var/log/proftpd/access.log
#/var/log/proftpd/auth.log
#/var/log/messages (generic errors)

PureFTPd :

# /var/log/pureftpd.log

Dovecot and vm-pop3d :

# /var/log/maillog
# /var/log/messages

named (bind) :

# /var/log/messages

exim :

# /var/log/exim/mainlog
# /var/log/exim/paniclog
# /var/log/exim/processlog
# /var/log/exim/rejectlog

mysqld :

RedHat :

# /var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian :

# /usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

crond :

# /var/log/cron

برای مشاهده لاگ ها می توانید از دستورات زیر استفاده کنید :

less /log/location   : نمایش ثابت 
tail -f Or tailf /log/location  نمایش لحظه ای